Zpracování os. údajů

AK TONER

Zpracování os. údajů

Prohlášení

Prodávající prohlašuje, že osobní data zákazníků slouží pouze k jednodrázovému dodání zásilky, a že je s nimi nakládáno v souladu se zákonem 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů. Internetový obchod nepožaduje od kupujícího pro vyřízení objednávky registraci. Osobní údaje zákazníků prodejce nepředává žádné další osobě.Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Kupující, (Odběratel), souhlasí, aby obchod AK Toner.cz v souladu s příslušnými ustanoveními zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/45/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovával jeho osobní údaje. Uživatel bere na vědomí, že správcem údajů je obchod AK Toner.cz (dále jen "Správce"). Uživatel uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů k reklamním účelům - zejména k zasílání obchodních sdělení, novinek, nabídek produktů a služeb, zvýhodněných cenových nabídek a informacích o soutěžích, a to prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem), taktéž k zajištění přípravy a plnění smluv nebo objednávek a následnou fakturaci, včetně řešení reklamací. Za účelem splnění zpracování uvedených skupin činností budou zpracovávány následující údaje:

- jméno, příjmení,

- adresa bydliště,

- e-mail,

- telefon,

- bankovní spojení,

- u firem IČ a DIČ (dále jen "osobní údaje").

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění konkrétního účelu. Fakturační údaje musíme ponechávat v evidenci z právní povinnosti podle zákona o DPH po dobu 10-ti let. Kontaktní údaje z titulu oprávnění zájmu v souladu se zákonem používáme i pro zasílání e-mailových nabídek, pozvánek, tištěných a dalších propagačních materiálů. Možnost odmítnout toto zasílání je součástí každé zprávy.

Osobní údaje Správce s nikým nesdílí a neposkytuje je žádným třetím osobám. Příjemci osobních údajů mohou být pouze zpracovatelé Správce, kteří pro Správce osobní údaje zpracovávají za účelem uvedených cílů. Uživatel udělením souhlasu potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné.

Uživatel udělením souhlasu dále prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, zejména:

-  právo požadovat od Správce údajů přístup ke svým osobním údajům,

-  právo požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,

-  právo požadovat  výmaz osobních údajů, popř.omezení jejich zpracování,

-  právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

-  právo na přenositelnost svých osobních údajů,

-  právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

-  právo podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů Správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prah 7.

Správce je oprávněn svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela její aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude Uživatel vyrozuměn.

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Kontakt: aktoner@seznam.cz