Obchodní podmínky

AK TONER

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení:

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.AK Toner.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu www.AK Toner.cz, AK Toner, se sídlem Slavíkova 1627/9, 120 00 Praha 2, IČ: 88867234,kontakt: aktoner@seznam.cz, tel: 734 224 299, a kupujícího. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
 2. Nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy jsou rovněž Záruční a reklamační podmínky.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami novým občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v platném a účinném znění.

2. Vymezení pojmů:

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 2. Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Kupující – vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 4. Kupující - spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 5. Kupující - nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 6. Obchodní podmínky/Podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách:

 1. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentě odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Na tyto skutečnosti je před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn. Aktuálně platné a účinné znění obchodních podmínek obdrží kupující v potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.
 2. Kupní smlouva vzniká doručením objednávky prodávajícímu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem, tedy doručením potvrzené objednávky.
 3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
 4. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

4. Zboží:

 1. Prodávající nabízí a dodává výrobky vyrobené na území ČR nebo dovezené do ČR pouze oficiálními cestami (tj. od výrobce nebo od autorizovaného distributora pro ČR). Všechny výrobky jsou výrobcem určené pro ČR.

5. Cena:

 1. Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě prodávajícího na adrese www.AKToner.cz a v emailu potvrzujícím objednávku zboží.
 2. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 3. Ceny nabízené v internetovém obchodě AKToner.cz platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím Internetového obchodu AKToner.cz.
 4. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.
 5. Výjimečné situace: U zboží označeného pojmem „NA DOTAZ“ je možné, že z důvodu náhlé změny kursu CZK vůči USD nebo EUR nebo neočekávané změny obchodních podmínek výrobce nebo distributora daného produktu na českém trhu se neočekávaně a výrazně změní cena nebo možnosti dodání produktu. U takto označeného zboží, kterého dostupnost si může kupující ověřit dotazem na e-mailové adrese aktoner@seznam.cz, vzniká kupní smlouva až po vzájemné mailové komunikaci, kde jsou vyjádřeny vůle stran k uzavření kupní smlouvy na základě vzájemně dohodnutých podmínek.

6. Platební podmínky:

 1. Kupující má možnost zvolit platbu předem (bankovním převodem předem) nebo při převzetí zboží hotově (dobírkou). Podrobnosti k jednotlivým způsobům platby jsou uvedeny na www.AKToner.cz v sekci Doprava a platba.
 2. Zvolí-li kupující způsob platby zálohovou fakturou, prodávající zašle zálohovou fakturu na objednané zboží včetně ceny za dopravu. Zboží bude kupujícímu zaslané neprodleně po připsání platby na účet prodávajícího.
 3. Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad.
 4. V případě kupujících - nikoliv spotřebitelů, již jsou smluvními obchodními partnery prodávajícího, zasílá prodávající objednané zboží na fakturu. Splatnost faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně.

7. Doprava:

 1. Ceník dopravy včetně všech podmínek a příplatků je uveden na www.AKToner.cz v sekci Doprava a platba.
 2. Pro dodání objednaného zboží využívá prodávající zavedené dopravce, Českou poštu a expresní balíkovou službu DPD.

8. Termíny dodání:

 1. Kupující je předem informován o aktuální skladové dostupnosti nabízeného zboží. Převážná většina nabízeného zboží je držena skladem a obratem expedována. Kupující je informován o předpokládaném datu doručení před potvrzením objednávky v pokladně internetového obchodu.
 2. Objednávky přijaté do 12:00 jsou expedovány v den objednání nebo následující den dle zvoleného způsobu dopravy. Z důvodu rychlé obrátky zásob může dojít k vyprodání zásob zvoleného produktu. Za tyto výjimečné situace se internetový obchod AKToner.cz předem omlouvá.
 3. Kupující může sledovat stav objednávky na stránkách internetového obchodu AKToner.cz a na stránkách přepravce DPD a České pošty.
 4. Prodávající odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce.
 5. Není-li prodávající schopen dodržet termín dodání, může být s kupujícím dohodnut jiný termín dodání. v takovém případě má však kupující právo od smlouvy odstoupit.

9. Právo odstoupení od smlouvy:

 1. Inkoustové náplně a tonery po otevření originálního balení jsou zbožím podléhajícím rychlé zkáze.
 2. Právo odstoupení od smlouvy neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží. V takovém případě je třeba postupovat v souladu s Reklamačním řádem.
 3. V souladu s § 53, odst. 7 občanského zákoníku má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Kupující, který není spotřebitelem, nemůže toto právo uplatnit. Spotřebitel realizuje toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy odešle prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci na adresu: Spotřebitel vrátí zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). Pokud je zboží odesláno odděleně od projevu vůle o odstoupení od smlouvy, je spotřebitel povinen v zásilce uvést, že zboží je vraceno v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy, a tuto kupní smlouvu dostatečně identifikovat. V případě, že se spotřebitel rozhodne pro odstoupení od smlouvy, doporučujeme splnění následujících podmínek:
  • Tiskárny a kopírky vrátit pouze s kompletním příslušenstvím, ve kterých nebyly instalovány žádné náplně.
  • Tiskové náplně a tonery dodané společně s tiskárnou musí být v případě vrácení originálně zabaleny.
  • Zboží je pokud možno v originálním obalu
 4. Při nesplnění uvedených podmínek nemůže spotřebiteli vzniknout žádná újma na jeho právu odstoupit od smlouvy. Prodávající avšak vůči spotřebiteli může uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží (náhradu škody), pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.
 5. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Prodávající nemusí vrátit peníze do 14 dnů, pokud nemá jistotu, že zákazník zboží odeslal prodávajícímu.
 6. Spotřebitel není v souladu s novým občanským zákoníkem oprávněn odstoupit od smlouvy:
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží upraveného na míru podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • u zboží, jež podléhá rychlé zkáze opotřebení nebo zastarání
  • zboží, které se už smísilo s jiným zbožím
  • u zboží, které se prodává v hygienickém obalu a obal byl porušen
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, i když obal není hygienický
  • na dodávku předplatného novin, periodik a časopisů,
  • spočívajících ve hře nebo loterii
  • zakoupení obsahu (např. hudba) na internetu po jejím stažení
  • termínované smlouvy na ubytování, dopravu, stravování nebo volnočasové aktivity (divadlo, atd.)
  • smlouvy vzniklé ve veřejné dražbě podle zákona
 7. Vrácení peněz: peníze jsou vráceny do 14 dnů od účinnosti projevu vůle k odstoupení za předpokladu, že má dodavatel jistotu vrácení zboží. Při učinění projevu vůle k odstoupení od smlouvy spotřebitel sdělí způsob, jakým si přeje peníze vrátit. v případě, že nebude způsob vrácení peněz v projevu vůle k odstoupení obsažen, peněžní částka bude zaslána na zpáteční adresu udanou na zásilce.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

10. Ochrana osobních údajů:

 1. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje prodávající vymaže ze své databáze na základě žádosti prodávajícího doručené na adresu: AK Toner, Slavíkova 1627/9, Praha 2, 120 00.

11. Závěrečná ustanovení:

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost dne 1. 1. 2014.
 2. Vycházejí z předcházejících obchodních podmínek schválených nestranným autorizovaným spotřebitelským auditem.

 

Záruční a reklamační podmínky

1. Obecná ustanovení:

 1. Tyto záruční a reklamační podmínky platí pro nákup a uplatnění reklamace v internetovém obchodě www.AKToner.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu www.AKToner.cz, AK Toner, se sídlem Slavíkova 1627/9, 120 00 Praha 2, IČ: 88867234, kontakt: aktoner@seznam.cz, tel: 734 224 299, a kupujícího. Tyto záruční a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
 2. Nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy jsou rovněž Obchodní podmínky.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami novým občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v platném a účinném znění.

2. Vymezení pojmů:

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 2. Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Kupující – vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 4. Kupující - spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 5. Kupující - nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 6. Obchodní podmínky/Podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu.

3. Rozpor s kupní smlouvou:

 1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4. Záruční odpovědnost za vady:

 1. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.
 2. Pro inkoustové náplně nebo pro hlavičky tiskáren nelze uznat záruční závady, pokud pro dané zařízení byly použity náplně či inkousty, které nejsou výrobcem daného zařízení označeny za kompatibilní, a zároveň takové vady byly použitím takových náplní či inkoustů způsobeny.
 3. Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:
  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. V souladu s rozhodovací praxí obecných soudů prodávající za větší počet vad považuje tři vady vyskytující se na věci současně, za vady vyskytující se opakovaně považuje trojí uznání reklamace téže vady na věci.
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 4. Dojde-li v záruční době k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

5. Reklamace doručení zásilky:

 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli za dodání zboží, které je ve shodě s kupní smlouvou.

6. Způsob uplatnění reklamace:

 1. Reklamované zboží je třeba doručit na adresu AK Toner, Slavíkova 1627/9, 120 00 Praha 2.
 2. Zboží určené na reklamaci zasíláné přepravcem musí být zabaleno tak, aby nedošlo k dalšímu poškození přepravou.
 3. V krátkém průvodním dopise je vhodné uvést:
  • Stručný popis závady, případně ukázku vadného tisku, druh a označení zboží.
  • Požadavek na způsob vyřízení reklamace.
  • Kopii faktury nebo číslo prodejního dokladu.
  • Kontakt na kupujícího, který bude sloužit pro vyrozumění o vyřízení reklamace.
 4. Pokud je pro účely záručních oprav zboží určený v záručním listu podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.
 5. Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.
 6. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 7. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím kontaktu, který spotřebitel v reklamaci uvedl, ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.
 8. Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu k vyřízení reklamace vždy vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
 9. V případě nejasností se s Vaším problémem obraťte na tel. 734 224 299, případně zašlete email na aktoner@seznam.cz

7. Doprava reklamovaného zboží:

 1. Reklamované zboží musí kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání kupující postupuje podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace". Po vyřízení reklamace bude kupující vyzván k vyzvednutí zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (poštou nebo spediční firmou DPD).
 2. Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem, nárok na úhradu všech nutných nákladů které vynaložil v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění včetně nákladů na dodání, ale ty jen do výše odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.

8. Závěrečná ustanovení:

 1. Tyto záruční a reklamační podmínky nabývají platnost a účinnost dne 1. 1. 2014.
 2. Vycházejí z předcházejících záručních a reklamačních podmínek schválených nestranným autorizovaným spotřebitelským auditem.